تکمیل فرم داوطلبین

لطفا فایل مربوط به همکاری داوطلبانه را از این قسمت دانلود کرده و پس از پر نمودن آن را به آدرس info@iliacharity.org ارسال فرمایید.