موسسه خیریه ایلیا در کنار آموزش کودکان و توانمندسازی کودکان کار با برگزاری دوره های نهضت سواد آموزی برای والدین این کودکان تلاش دارد تا سطح آموزش در این خانواده ها را نیز ارتقا دهد.

در این راستا با برگزاری ۳ دوره آموزشی این مادران توانستند \ایه های اول تا سوم را با موفقیت سپری نمایند.

برای آنان آرزوی موفقیت داریم