شماره حساب

۰۱۰۶۳۱۶۵۶۳۰۰۹

شماره کارت

۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۸۱۷۹۹

موسسه خیریه ارتقاء کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا)