کارگاه های آموزشی ویژه پرسنل و مربیان

  • کارگاه های ظرفیت سازی در سازمان های غیردولتی با موضوع پیشگیری از اعتیاد؛
  • آموزش پیشگیری از ایدز برای افراد در معرض خطر ؛
  • کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت ؛
  • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ؛
  • گزارش برگزاری کارگاه آموزشی ویژه پیشگیری از اعتیاد ویژه مددکاران اجتماعی ؛
  • کارگاه آموزشی مدیریت زمان ؛
  • کارگاه آموزشی مدیریت خشم ؛
  • برگزاری کارگاه حقوق کودک برای مربیان روش های آموزش فعال به کودکان افغان ؛